Chi tiết bài viết - Sở Y tế

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LĨNH VỰC GĐYK THUỘC PHẠM VI , CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG TRỊ

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị gồm có 12 TTHC thực hiện giải quyết theo cơ chế một cửa (dịch vụ công trực tuyến một phần) được Tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Trị

  1. Đăng ký/Đăng nhập
  1. Trường hợp: Chưa có tài khoản DVC để Đăng nhập thực hiện “Đăng ký tài khoản”: trên Cổng DVC Quốc gia (bằng Thuê bao di động đã được đăng ký chính chủ)

Bước 1: Đăng nhập vào địa chỉ: dichvucong.quangtri.gov.vn

 

                                              

Chọn “đăng ký” tại vùng mũi tên xanh

Sau đó  “Chọn phương thức đăng ký” -> Chọn đối tượng đăng ký tài khoản là “Công dân” tại vùng 3 -> Chọn “Thuê bao di động” tại vùng số 4

Bước 2: Chọn Đăng ký bằng thuê bao di động -> nhập đầy đủ các thông tin hợp lệ tại vùng số 6, sau đó nhấn “Đăng ký” tại vùng số 7

 

 

  1. Trường hợp đã có tài khoản Dịch vụ công, thực hiện “Đăng nhập Cổng dịch vụ công Quốc Gia”

Bước 1: Đăng nhập vào địa chỉ: dichvucong.quangtri.gov.vn